หน้าแรก

“ป่าครอบครัว ” คือ แนวคิดการส่งเสริมภาคครัวเรือนปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตัวเอง เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ อาจปลูกเสริมจากพื้นที่ป่าดั้งเดิม หรือเริ่มปลูกในพื้นที่ใหม่โดยการปลูกเลียนแบบป่า ด้วยพืชพรรณนานาชนิด เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริโภค ใช้สอย สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายหรืออาจเพิ่มเป็นรายได้เสริม

วัตถุประสงค์โครงการป่าครอบครัว

1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคครัวเรือนปลูกพืชในพื้นที่ของตนเอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริโภคดำรงความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ และเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

2) เพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน

เป้าหมายโครงการป่าครอบครัว

1) ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่ม (เครือข่าย)

2) สร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์

3) กระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและเครือข่าย

4) เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชที่สำคัญ

pok 3 1116

20160404_135127

155